datalekt

Hacks en datalekken in Nederland

Er vinden steeds meer hacks en datalekken plaats en de gevolgen daarvan zijn enorm. Op deze website vindt u een kaart van Nederland met alle cyberincidenten zoals hacks en datalekken sinds 2016 terug. Ook ziet u hoe deze ontstaan zijn en wat de gevolgen waren (voor zover bekend).

We gebruiken alleen informatie uit betrouwbare bronnen en media. Let wel op: de meeste hacks en datalekken worden niet openbaar gemaakt. Dat bekent dat in werkelijkheid heel Nederland rood kleurt en dat er geen enkele sector is waar deze cyberincidenten niet plaatsvinden.

We hopen door meer inzicht en transparantie te voorkomen dat nog meer bedrijven en organisaties slachtoffer worden.

Sinds januari 2016 al…

Datalekken

Ransomware aanvallen

Aantal boetes

Miljoen EUR schade

Actueel inzicht

Inzicht in Cyberincidenten

vanaf 2016 tot en met het heden

Welkom op de website DataLekt. Hier vindt u een overzicht van alle cyberincidenten bij in Nederland gevestigde organisaties die in de media zijn terecht gekomen. Of het nu gaat over datalekken, (D)DoS aanvallen of gijzelsoftware, ze staan er allemaal tussen.

Kijk snel verder wanneer u meer wilt weten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de scope van deze dataverzameling, of de aard van de cyberincidenten? Klik dan hieronder de onderwerpen open.

Wat is ons doel en wie is onze doelgroep?

Elke geïnteresseerde in dit onderwerp is uiteraard hartstikke welkom op de website. We richten ons daarbij zelf wel vooral op de doelgroep die op beslissingsbevoegde posities in organisaties zitten, of juist privacy of security posities bekleden.

 

Ons doel is namelijk om antwoord te geven op vragen als: “Hoe vaak gebeurt een datalek of ransomware aanval eigenlijk?”, “Welke hacker wilt ons überhaupt hacken?”, en “Hoe vaak gebeurt het nu eigenlijk in mijn sector?”. Al die antwoorden staan op de site, uiteraard voor zover deze in de media terecht zijn gekomen.

 

De statistieken en analyses helpen bij het vormgeven van de business case voor het inzetten van een verandering of investering ten gunste van de informatiebeveiliging. Het kan ook helpen bij het ‘ontwapenen’ van argumenten om juist niet te investeren of geen aandacht op dit onderwerp te doen late plaats vinden.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we in kaart gebracht wat er sinds 2016 is voorgevallen. Daarbij hebben we uiteraard ons beperkt tot wat er al in de media bekend is geworden. Op die manier zorgen we er voor dat er via onze website niet meer informatie gepubliceerd wordt dan al door de organisatie in kwestie zelf is vrijgegeven.

Waarom de term cyberincidenten?

De reden voor het gebruik van de term cyberincident als paraplubegrip is een bewuste keus. In het Cybersecurity Woordenboek, mede opgezet door de branche organisatie Cyberveilig Nederland, wordt cyber namelijk als volgt uitgelegd:

Iets wat te maken heeft met digitale informatie en systemen die verbonden zijn met het internet.

Op deze website vindt u dus incidenten op het gebied van cyber. En dat is inclusief gevonden kwetsbaarheden, hacks, gijzelsoftware en datalekken.

Wat is de scope?

De organisaties die in scope zijn van deze website zijn als volgt.

 • Cyberincidenten bij in Nederland gevestigde organisaties
  Alle organisaties met een vestigingsadres in Nederland die op een manier betrokken zijn geweest bij een cyberincident of datalek, ongeacht de locatie van de eventueel betrokken (sub) verwerker(s) en data subject(s).
 • Autoriteit Persoonsgegevens
  Alle maatregelen, dwangsommen en boetes die de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgelegd aan Nederlandse en internationale organisaties.
Welke cyberincidenten zijn in kaart gebracht?

De volgende soorten cyberincidenten zijn in kaart gebracht.

 • (D)DoS-aanval
  Volume aanvallen die tot een verstoring of problemen met de beschikbaarheid van een bedrijf hebben geleid.
 • Datalek, verlies of misbruik (interne oorzaak)
  Datalekken, verlies van gegevensdragers of anderzijds misbruik van beschikbare middelen of toegang door interne actoren zoals medewerkers en opdrachtnemers.
 • Datalek, inbraak of kwetsbaarheid (externe oorzaak)
  Datalekken, inbreuk op systemen of gegevensverwerkingen of kwetsbaarheden die daartoe hebben of hadden kunnen leiden door externe oorzaken zoals hackers en fraudeurs. Deze categorie wordt ook gebruikt in het geval er sprake is van een datalek doordat een ketenpartner getroffen is door een ransomware.
 • Gijzelsoftware (ransomware)
  Verstoring van de bedrijfsvoering en/of diens computersystemen door de inzet van ransomware (gijzelsoftware) door de aanvallende actor. In het geval het om ransomware bij een ketenpartner gaat, wordt alleen bij de ketenpartner aangegeven dat het ransomware betreft. Onder deze categorie worden ook de cyberaanvallen verstaan waarbij er ‘alleen’ sprake is van afpersing met als dreiging het publiceren van de gestolen informatie.
 • Business Email Compromise (BEC)
  Oplichting, fraude, spam of phishing via (vervalste) e-mail of instant messaging dat o.a. ook wel Business Email Compromise (BEC) of CEO-fraude wordt genoemd.
 • AVG compliance issue
  Gegevensverwerkingen die niet compliant zijn geweest aan de wet AVG.
 • Transparantie rapport
  Een overzicht (transparantie rapport) van een organisatie met daarin vermeldt de aantal gemelde datalekken bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
Op welke branches maken we onderscheid?

Op basis van de volgende overzichten met branches wordt onderscheid gemaakt. Hierbij nemen we de uitgangspunten van de KVK en het CBS.

 • Niet overheid
  Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
  Bouwnijverheid
  Cultuur, sport en recreatie
  Elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  Financiële instellingen
  Gezondheids- en welzijnszorg
  Groot- en detailhandel
  Huishoudens als werkgever
  Industrie
  Informatie en communicatie
  Landbouw, bosbouw en visserij
  Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
  Onderwijs
  Verhuur van en handel in onroerend goed
  Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
  Vervoer en opslag
  Water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering
  Winning van delfstoffen
  Overige dienstverlening
  Bron: Kamer van Koophandel (KVK), kvk.nl
 • Overheid
  Adviescolleges
  Agentschappen
  Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  Caribisch Nederland
  Gemeenschappelijke regelingen
  Gemeenten
  Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen
  Grensoverschrijdende regionale samenwerkingsorganen
  Hoge Colleges van Staat
  Interdepartementale commissies
  Kabinet van de Koning
  Koepelorganisaties
  Ministeries
  Openbare lichamen voor beroep en bedrijf
  Organisatie met overheidsbemoeienis
  Organisatieonderdeel
  Politie en brandweer
  Provincies
  Rechtspraak
  Regionale samenwerkingsorganen
  Staten-Generaal
  Waterschappen
  Zelfstandige bestuursorganen
  Bron: Register van Overheidsorganisaties, overheid.nl
Wat betekenen de verschillende datumvelden?

In de database van DataLekt worden vier verschillende datumvelden getoond, elk met een eigen betekenis:

 • Datum
  De datum waarop het incident in de media is verschenen, is vaak dezelfde als de publicatiedatum van de bron.
 • Datum incident
  De feitelijke datum van het incident, of de start ervan. Indien onbekend, gelijk aan de datum van bekendmaking in de media.
 • Datum toegevoegd
  Wanneer het incident aan de DataLekt-database is toegevoegd.
 • Datum gewijzigd
  De laatste wijzigingsdatum van de incidentregistratie in de database, bijgewerkt bij nieuwe informatie of inhoudelijke correcties.

 Toegevoegde en gewijzigde cyber incidenten

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de cyberincidenten die recentelijk aan onze database zijn toegevoegd of gewijzigd. Voor een volledig overzicht van alle incidenten kunt u op de blauwe knop hieronder klikken.

Het is ook mogelijk om te abonneren voor updates op onderstaande lijst via RSS, Atom en JSON Feed.

Recent toegevoegd

Recent gewijzigd

Geografisch overzicht van cyber incidenten

Hieronder wordt een kaart van Nederland getoond waarop cyberincidenten bij Nederlandse organisaties en overheidsinstanties zijn gemarkeerd. Dit biedt een visueel overzicht van de geografische spreiding van deze incidenten door het hele land.

Cyber incidenten per jaar

Deze lijngrafiek illustreert de jaarlijkse toename van cyber incidenten, met het jaartal op de x-as en het aantal incidenten op de y-as. Het biedt een overzicht van de prevalentie van cyber incidenten over de jaren heen.

Cyber incidenten in de keten

Onderstaande grafiek illustreert het aantal cyberincidenten per jaar dat heeft geleid tot datalekken bij klanten, veroorzaakt door derde partijen zoals leveranciers, oftewel incidenten in de keten. Ter vergelijking zijn ook de aantallen van cyberincidenten weergegeven die direct binnen de organisatie hebben plaatsgevonden, zonder betrokkenheid van een derde partij. De x-as toont de jaartallen en de y-as representeert het aantal incidenten.

Cyber incidenten per branche

Dit donutdiagram presenteert de verdeling van cyber incidenten over verschillende branches, weergegeven als percentage aandeel per branche. Het geeft een visueel inzicht in welke branches meer of minder vatbaar zijn voor dergelijke incidenten.

Financiële impact: Schade, Losgeld en Boetes

Hieronder wordt een horizontale staafdiagram gepresenteerd die de financiële impact illustreert van schade, losgeld en boetes die in de media zijn gerapporteerd. De x-as representeert de bedragen in euro’s, terwijl de y-as de jaartallen toont. Boetes kunnen worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de rechtbank. Deze grafiek biedt een visueel overzicht van de financiële consequenties van cyberincidenten zoals die publiekelijk bekend zijn gemaakt.

Meldingen van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

We hebben onderzocht hoeveel meldingen van datalekken er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn ingediend sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken in 2016 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018.

De AP ontvangt jaarlijks ongeveer 20.000 meldingen van datalekken die in Nederland plaatsvinden. Echter, de aantallen die in de grafiek worden weergegeven, vertegenwoordigen niet alle datalekken. Volgens de wetgeving hoeft namelijk niet elk datalek gemeld te worden. Hierdoor ontstaat het beeld dat de weergegeven aantallen slechts het topje van de ijsberg vormen en dat een aanzienlijk deel van de datalekken ongemeld blijft.

Bronnen: rapportages | jaarverslagen | onderzoeken | sancties | register berispingen

datalekt

Initiatiefnemers & Subsidies

Logo MITE3 Cybersecurity

MITE3 Cybersecurity

Bij MITE3 creëren wij een realistisch inzicht in de digitale veiligheid van uw onderneming. Wij zorgen ervoor dat u met een duidelijk en in mensentaal te begrijpen advies uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau kunt tillen.

mite3.nl

Maria Genova

Maria Genova

Onderzoeksjournalist en schrijfster van onder andere de boeken “Komt een vrouw bij de h@cker” en “WHAT THE HACK!“. Deze boeken geven voor jong en oud belangrijke inzichten op het gebied van digitale weerbaarheid.

mariagenova.nl

Boeken Maria Genova
Logo SIDNfonds

SIDN Fonds

Wij zijn trots dat dit initiatief gesubsidieerd is door het SIDN Fonds. Zonder de belangrijke bijdrage van het SIDN Fonds hadden wij geen prachtige start kunnen maken met dit belangrijk initiatief.

sidnfonds.nl